Main video

Samsung Marathon Tel-Aviv 2013

Samsung Marathon Tel-Aviv 2016 

Main video

Samsung Marathon Tel-Aviv 2017

Main video

Samsung Expo

Samsung Marathon Tel-Aviv 2014

Main video

Case study

Time lapse Start gate

Time lapse Expo

SAMSUNG MARATHON TEL AVIV VIDEO PRODUCTION

Samsung Marathon Tel-Aviv 2015

Main video